Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Αποζημίωση φύλων πορείας στρατιωτικού προσωπικού. Τι ζήτα η ΠΟΜΕΝΣ

Η ΠΟΜΕΝΣ ζητά την άρση της αδικίας που υπόκειται το στρατιωτικό προσωπικό στο θέμα της αποζημίωση φύλλων πορείας, ζητά με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προς την Βουλή. 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
            Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα
             Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
        
ΚΟΙΝ : Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ:  Αποζημίωση Φύλλων Πορείας Στρατιωτικού προσωπικού
ΣΧΕΤ : α.  Π.Δ. 200/93
           β.  Ν. 2685/99
           γ.  Ν.3833/10
           δ.  Ν.4336/15

               Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, σας γνωστοποιεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της έκδοσης του (δ) σχετικού νόμου και των αλλαγών που επήλθαν στις αποζημιώσεις των Φύλλων Πορείας των στελεχών των Ε.Δ.

  1.  Σύμφωνα με το (α) σχετικό στο άρθρο 8 παρ.1 που τροποποιήθηκε με το (γ) σχετικό άρθρο 9 παρ. 16, αναφέρεται ότι «Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».
  2. Με τις διατάξεις του (β) σχετικού και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 παρ.1 το ποσό της ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος των 29,35 ευρώ ανεξάρτητα από την θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και στο άρθρο 8 του (β) σχετικού που αφορά τις δαπάνες διανυκτέρευσης.

  1.  Με το (δ) σχετικό, στο άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ.Δ9 Κεφάλαιο Α’ καθορίζονται τα εξής :
                    (1). Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι « Στις διατάξεις του νόμου, υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)……», όπου σαφέστατα προκύπτει ότι υπάγονται και οι στρατιωτικοί των Ε.Δ.  
          
                    (2). Στο άρθρο 10 παρ. 2 αναφέρεται ότι  «Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση,
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.
Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».  

                    (3).  Στο άρθρο 11 παρ. 1 αναφέρεται ότι « Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».
                
                    (4).  Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόποαποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

  1.  Από τα αναφερόμενα προκύπτει σαφέστατα ότι έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από 1/1/2016 και για τους Στρατιωτικούς οι αποζημιώσεις που προβλέπονται με το Ν. 4336/2015 όπως εφαρμόστηκαν και το λοιπό προσωπικό, διότι η υφιστάμενη νομοθεσία που αναφέρθηκε στις παραγράφους 2 και 3 είναι το νέο νομοθετικό καθεστώς καθόσον αναπροσαρμόστηκαν οι αποζημιώσεις που αναφέρονται σ΄αυτές.
Πάρα ταύτα το μόνο που έχει γίνει έως σήμερα είναι να εκδοθεί με νομοθετική ρύθμιση παράταση της ισχύος του (α) σχετικού έως 30/6/2017, κατ’ παρέκκλιση των διατάξεων του (δ) σχετικού.     
           
  1. Επίσης ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η μη εφαρμογή του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης και του ύψους αποζημίωσης των διανυκτερεύσεων στις κινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας εντός επικράτειας για τους Στρατιωτικούς, δημιουργεί τεράστια δυσαρμονία και αίσθημα αδικίας.

  1.  Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα. Έστω ένας Υπολοχαγός με 25 έτη υπηρεσίας και ένας υπάλληλος με 5 έτη υπηρεσίας μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας πέντε (5) ημερών από Μονάδα του νομού Αττικής σε Μονάδα του Νομού Λαρίσης. Ο Αξιωματικός θα αποζημιωθεί : 5 ημέρες εκτός έδρας Χ 29,35 + 4 ημέρες διανυκτέρευσης Χ 35,22 = 287,63 ευρώ ενώ ο υπάλληλος : 5 ημέρες εκτός έδρας Χ 40,00 + 4 ημέρες διανυκτέρευσης Χ 60,00 = 440,00 ευρώ. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα ο στρατιωτικός θα αποζημιωθεί στο 65% των χρημάτων του υπαλλήλου για την ίδια εργασία και τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

  1. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

         Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, για την εξάλειψη αυτής της αδικίας και της δυσαρμονίας, την άμεση εφαρμογή του (δ) σχετικού νόμου, όσον αφορά το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και του ύψους αποζημίωσης των διανυκτερεύσεων στις κινήσεις των εν ενεργεία στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της επικράτειας, έως ότου εκδοθεί  το νέο προεδρικό διάταγμα.   

                                                                  Μετά τιμής
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
             Ο                                                                                                 Ο

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

     Επγός (ΥΔΚ)                                                                                Λγος (ΠΖ)

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,231,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,10,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: Αποζημίωση φύλων πορείας στρατιωτικού προσωπικού. Τι ζήτα η ΠΟΜΕΝΣ
Αποζημίωση φύλων πορείας στρατιωτικού προσωπικού. Τι ζήτα η ΠΟΜΕΝΣ
https://1.bp.blogspot.com/-j_8TU2udOzA/WWzZ4BoDQcI/AAAAAAADiE0/OT8A_YmC4Rgs8SHcmaZ7Os8ZZl_5fpoygCLcBGAs/s640/pomens-fylla-poreias.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-j_8TU2udOzA/WWzZ4BoDQcI/AAAAAAADiE0/OT8A_YmC4Rgs8SHcmaZ7Os8ZZl_5fpoygCLcBGAs/s72-c/pomens-fylla-poreias.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.gr/2017/07/blog-post_737.html
https://kranosgr.blogspot.gr/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/07/blog-post_737.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy